2019
19
Jun

Wmo radar partner Havenue

Havenue start pilot van drie maanden met subacute zorg kwetsbare ouderen.
Vanaf heden kan een huisarts uit Centrum en Kralingen-Crooswijk een oudere doorverwijzen naar Havenue op de Havenpolikliniek (zie voor uitleg hieronder). Het gaat om ouderen waarbij brede diagnostiek en snelle adequate interventie gewenst is. Huisartsen hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben omdat ze veelal insturen naar de SEH of het ziekenhuis, terwijl dit niet altijd nodig is. Hiermee voorkomen we dus onnodige SEH bezoeken en opnames in ziekenhuizen en VV&T-instellingen. En organiseren we welzijn en zorg die beter aansluit op de wensen en behoefte van de (kwetsbare) oudere Rotterdammer.
 
Havenue is een integraal zorgconcept voor ouderen
Havenue is de komende jaren de proeftuin om een breed aanbod van (medische) zorg en welzijn op een innovatieve manier over de schotten in de keten heen te organiseren. Maar ook om kennis en expertise van diverse professionals op het gebied van ouderenzorg en positieve gezondheid samen te brengen en verder te ontwikkelen.
 
Het initiatief om Havenue te starten ligt in oorsprong bij vier ziekenhuizen die deel uitmaken van de Havenpolikliniek. Deze ziekenhuizen willen zorginnovaties realiseren voor de stad en haar inwoners. Hierbij ligt de focus op ouderen. Te vaak belanden zij onnodig op de spoedeisende hulp, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. Met de Havenpolikliniek is een mooie basis ontstaan om een toekomstbestendig zorgconcept Havenue uit te werken onder de naam Havenue.
 
Naast poliklinieken huizen er ook (ouderen)zorgaanbieders en huisartsen in het pand van het voormalige Havenziekenhuis en wordt er verbinding gezocht met de wijkteams, vraagwijzer en welzijnsaanbieders. Zo wordt een breed aanbod van zorg en welzijn voor ouderen van Rotterdam op een innovatieve manier en over de schotten van de keten heen georganiseerd. De inwoner staat centraal, de zorg is doelmatig en wordt dichtbij georganiseerd. Onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp, crisisopnames in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden zo voorkomen. We zetten in op preventie, vroegtijdige signalering en ondersteuning vanuit het sociale domein. Hiervoor is het nodig dat professionals uit het medische en sociale domein nauw samenwerken en dat de zorg, daar waar dat kan, bij de oudere thuis wordt georganiseerd; inclusief diagnostiek, thuismonitoring en ziekenhuiszorg op afstand. We onderzoeken waar we eHealth en domotica in kunnen zetten en de digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het langer vitaal thuis wonen.
 
Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis) en vijf VV&T-instellingen (Aafje, Fundis, Humanitas, Laurens en Lelie zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties Dock en wmo radar.
 
De locatie voor de ontwikkeling van het nieuwe zorgconcept Havenue is de Havenpolikliniek.